לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

 • הצהרת נגישות
 • ראשון לציון
 • החברה למתנסים
 • הסוכנות היהודית
 • המשרה"קול קורא" מספר 7/20 להפעלת קפיטריה במרכז הספורט של מתנ"ס רמת-אליהו ראשל"צ
  פרטים

  מתנס רמת אליהו ראשל"צ (להלן: "מתנס רמת אליהו") מזמין בזאת יחידים או חברות להגיש הצעות להפעלת מזנון ב"מרכז הספורט"
  אשר ממוקם ברחוב אבא הלל סילבר 2 שבראשון לציון (להלן: "המתחם" או "מרכז הספורט רמת אליהו").
  המוצרים אשר ימכרו במזנון יהיו מוצרים חלביים ו/או פרווה בלבד ולמכירה "בדחיפה" וללא בישול.

  רשאי להשתתף במכרז משתתף העומד בכל התנאים הבאים (נוסח מלא מופיע במסמכי המכרז):

  תנאי הסף
  1. המשתתף הינו בעל ניסיון של שלוש שנים בהפעלת מזנון המשתתף יצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף זה וכן מכתבי המלצה המעידים על איכות וטיב השירות.
  2. על המשתתף להיות רשום כעוסק מורשה במע"מ.
  3. המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם) מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.
  4. המשתתף הינו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה קבועים אשר יצוינו בהצהרת המציע.
  5. המשתתף יחתום על תצהיר לעניין התחייבות המשתתף לעמידה בתנאי חוק מניעת העסקה של עברייני מין המצורף כנספח ה' לקול קורא זה.
  6. המשתתפים יבקרו באופן עצמאי במזנון הבריכה שבמרכז הספורט" אשר ממוקם ברחוב אבא הלל סילבר 2 שבראשון לציון. לצורך תיאום מועד הביקור המשתתפים יצרו קשר עם איתי יפת בטלפון שמספרו 050-5787557.

  1. את מסמכי "הקול קורא" לרבות נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן יהיה לרכוש במשרדי מתנ"ס רמת אליהו רחוב אבא הלל סילבר 2 ראשון לציון, קומה 1,
    החל מיום 10.5.20, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, תמורת תשלום בסך 250 ₪ (מאתיים חמישים ₪) שלא יוחזר;
    התשלום יבוצע באמצעות המחאה לפקודת מתנ"ס רמת-אליהו שמועד פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז;
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, במשרדי המתנ"ס ברחוב אבא הלל סילבר 2 ראשון לציון, קומה 1, בימים א'–ה' בין השעות 10:00-16:00.
  3. ניתן להפנות שאלות והבהרות עד ליום 25.5.2020 בשעה 12:30 בפקס: 03-9615796
    על הפונה לציין בפנייתו את שמו, טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל. שאלות והבהרות שיועברו בכל אמצעי אחר לא ייענו.
  4. את ההצעה ואת כל מסמכי "הקול קורא", על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי המשתתף,
    יש להכניס למעטפה חלקה וסגורה כשעליה רשום "קול קורא" 7/20 –מתנ"ס רמת-אליהו ולהפקידם באופן ידני במזכירות המתנ"ס
    ברחוב אבא הלל סילבר 2 ראשון לציון, קומה 1, וזאת לא יאוחר מיום 3.6.20 בשעה 15:30 בדיוק.
  5. אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והיא רשאית לבטל את "הקול קורא", כולו או חלקו,
    או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  הוראות מסמכי המכרז גוברות על האמור במודעה זו.

  בכבוד רב,
  הנהלת המתנ"ס

  מייל לקורות חיים
  פקס03-9615796
  שלוחהמתנס רמת אליהו
 • הצהרת נגישות
 • ראשון לציון
 • החברה למתנסים
 • הסוכנות היהודית
 • ניוזלטר החודש
  מתנסנט | חוגים