ביטול עסקה / ביטול מופע

 

לאחר ביצוע עסקת הרכישה באתר, יישלח לרוכש לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מסמך פרטי העסקה" ו-"חוק הגנת הצרכן").


לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, והכל כמפורט להלן:

1. רוכש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה;

2. ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין בעלת האתר (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). בעלת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לבקש מהרוכש להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש;

3. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

ביטול עסקה כאמור ניתן לבצע באמצעות שליחת הודעה על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות (להלן: "הודעת ביטול"):

א. מילוי טופס ביטול עסקה באתר;

ב.. בדואר רשום למתנס רמת אליהו, אבא הלל סילבר 2, ראשל"צ ;

ג. במזכירות המתנ"ס ;

בהודעת הביטול, יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי של הסכום ששילם, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי בעלת האתר, בניכוי דמי ביטול כמפורט לעיל.

אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

לעניין זה, יודגש למען הסר ספק, כי בקשה לשינוי תאריך ו/או שינוי מקום ישיבה ו/או עמידה ו/או מופע ע"י המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. ביטול ההזמנה המקורית תעשה רק בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

בעלת האתר תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

א. במקרה שנפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את בעלת האתר.

ב. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

ג. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

ד. במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.

ה. אם יתברר לבעלת האתר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, בעלת האתר תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

ו. אם יש לבעלת האתר יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בבעלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לבעלת האתר ו/או לכל מאן דהוא.

ז. בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, בעלת האתר תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, וזכאות המשתמש לקבלת החזר תהיה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

במידה ובוטל המופע שאליו רכש הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מכל סיבה שהיא, יהא מחזיק הכרטיס זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס לבעלת האתר.

במידה ומועד המופע יידחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי המחזיק תקף למועד המופע החדש בכפוף להודעה שתימסר ע"י בעלת האתר, ובהסכמתו של מחזיק הכרטיס. ככל ומחזיק הכרטיס לא יהיה מעוניין במועד החדש, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס.

img