טפסים

צהרון גן תלי תשפב

כתב התחייבות להצטרפות למסגרת צהרון "גן תלי" תשפ"ב 2021-2022
מתנ"ס רמת אליהו מודה ומברך אתכם, ההורים, על החלטתכם לרשום את בנכם/ בתכם לצהרון גן תל"י ומאחל לכם ולילדכם/ילדתכם שנת לימודים מהנה!
פרטי הילד/ה
מין
חבר בקופת חולים
פרטי ההורים
אמצעי תשלום- נא לסמן ב- √ את אמצעי התשלום המועדף
נספח 1 : הצהרת בריאות.
אני מצהיר /ה בזאת כי בני/בתי אינו סובל/ת ממגבלה רפואית וכי אין הוא/היא נמצאים בטיפול רפואי המגביל את השתתפותו/ה בצהרון.
• במידה וקיימת מגבלה רפואית חובה לצרף אישורים רפואיים המאפשרים השתתפותו סדירה בצהרון.
האם קיימת מגבלה כלשהי בנושא מזון
חתמו כאן
נספח מס' 2 : אישור הורה על רישום לצהרון
אבקש לרשום את בני / בתי לצהרון גן תל"י :
חתמו כאן
נספח מס' 3 : אישור הורה על איסוף מהגן בליווי מבוגר שאינו אחד ההורים של הילד/ה
הריני לאשר בזאת כי בני/בתי יצא/תצא בתום יום הפעילות הביתה עם
חתמו כאן
נספח מס 4: אישור אמצעי תשלום
סמן את אמצעי התשלום לכל שנת הפעילות.
* נא לסמן האם קיים במערכת המתנ"ס.
(כרטיס אשראי, הוראת קבע)
האם הנך מאשר/ת לחייב באמצעי הנ"ל
חתמו כאן

התקנון

אנו החתומים מטה הוריו של הילד/ה ____________רושמים אותו/ה לצהרון "גן תלי ", מצהירים שידוע לנו כי הצהרון הינו שירות המוגדר כקנייה מרצון

ומאשרים את סעיפי ההסכם כדלקמן:


א. שעות פעילות הצהרון:
ידוע לנו כי שעות ההפעלה של הצהרון הן מסיום הלימודים ועד השעה 16:30, קיימת אפשרות להאריך את השהות בגן עד השעה 17:00, וזאת בתוספת תשלום מותנה במספר נרשמים מינימלי.

ב. חודשי הפעלה של הצהרון:
ידוע לנו כי הצהרון פועל במשך 10 חודשים החל מ- 1.9.2021 עד 30.6.2022.
לנרשמים להמשך הפעילות החינוכית בחודש יולי, תינתן אפשרות להירשם לצהרון לחודש נוסף (עד 31.7.2022), בעלות של 2,050 ₪ (לא תינתן אפשרות להירשם רק לחלק מהחודש).

ג. פעילות הצהרון בימי שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס:

1. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתו כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומי ההורים בגין ימים בהם לא פעל הצהרון.
2. בימי שביתה במערכת החינוך תפעל המסגרת בין השעות 07:30-16, החל מהיום הראשון של השביתה. – ללא תוספת תשלום
3. כחלק ממתן מענה להורים בחופשות משרד החינוך, יפעל הצהרון בחופשות החג בין השעות 07:30 -16 - ללא תוספת תשלום. חופשות החג של ילדי הצהרון יתקיימו בהתאם ללוח החופשות שהעירייה תפרסם.

ד. איסוף בתום יום הפעילות של הצהרון:

1. אנו מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון, במתכונת אליה הילד רשום (16:30/ 17:00).
2. האיסוף יעשה ע"י ההורים בלבד. במקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש ובכתב את פרטיו של אותו אדם, בטופס המצורף בערכת הרישום. לא יותר איסוף של הילד ע"י כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה.
3. לא יותר איסוף ילדים ע"י אח/ות מתחת לגיל 12.
4. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים, ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה, אותה יש למסור מראש למנהל/ת המסגרת.
5. שימו לב, איחור באיסוף הילד/ה מהצהרון יחוייב ב- 70 ₪ לחצי שעה הראשונה (או חלק ממנה) ו- 10 ₪ נוספים על כל חצי שעה נוספת או חלק ממנה.

ה. הזנה בצהרון:

במסגרת הפעילות תוגש לילדים ארוחת צהרים בשרית חמה בהתאם לתפריט מגוון. החברה המספקת מזון לצהרון פועלת באישור משרד הבריאות, ובעלת תעודות כשרות.

ו. הצהרת בריאות:

1. אנו מצהירים בזה כי בריאות הילד/ה תקינה וכי אין מניעה או הגבלה רפואית העשויות למנוע את השתתפותו/ה בצהרון או להגבילו/ה מלהשתתף בפעילות הצהרון.
2. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש, במסגרת החתימה על הצהרת בריאות, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצרוף אישור רפואי.
3. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת.
4. לאחר היעדרות של 3 ימים מהצהרון עקב מחלה, יש להביא אישור רפואי, טרם החזרת הילד/ה למסגרת.
5. הורים שקיבלו הודעה מהצהרון בדבר מחלה של בנם/בתם, מתחייבים לקחת אותם במהירות האפשרית ע"מ למנוע הדבקה של ילדים אחרים או הצוות.
6. משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות ע"י הצוות (כולל "אקמול" לסוגיו השונים).
7. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין או סוג כלשהיא בשליחת ילד/ה חולה לצהרון, חלה על ההורים בלבד.

ז. שכר לימוד והתחייבויות כספיות של הצהרון:

1. עלות שכר לימוד של הצהרון עד השעה 16:30 היא 875 ₪ לחודש.
2. עלות שכר לימוד של הצהרון עד השעה 17:00 היא 975 ₪ (מותנה במספר נרשמים. כמו-כן, הסכום עשוי להתעדכן בהתאם להחלטת העירייה).
3. לתשומת לב, לא ניתן לבצע רישום חלקי לצהרון.
4. במקרה שלא הוסדרו ההתחייבויות הכספיות למתנ"ס: במקרה של אי כיבוד הוראת קבע/ כרטיס אשראי/ צ'קים ואי הסדרת החוב תוך 7 ימים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את הרישום בצהרון. במקרה כזה יחויב ההורה בגין חודש נוסף מעבר לשהיית הילד בצהרון ובגין כל הוצאה או עמלה שיוציא המתנ"ס בגין אי הסדרת ההתחייבות כאמור.

ט. הפסקת ההשתתפות בצהרון:

הפסקת השתתפות בצהרון, מחייבת הודעה להנהלת המתנ"ס בכתב שתימסר בכתב במזכירות המתנ"ס עד ה- 20 בחודש הנוכחי לגבי החודש הבא העוקב. במקרה שההודעה תימסר לאחר ה- 20 לחודש יחויב ההורה בתשלום של חודש נוסף מעבר לשהיית הילד במסגרת הצהרון. הביטול כאמור בסעיף זה, יהיה עד תחילת חודש מרץ 2022 לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל את הרישום לצהרון .

י. סוגיות פדגוגיות :

המתנ"ס יהיה רשאי להחליט כי הילד/ה אינו/ה יכול/ה להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית. זאת עפ"י שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי. בהתאם לכך, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד/ה בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה של 14 ימים מראש להורים. במקרה זה, תופסק גביית התשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

יא . סוגיות מנהלתיות :

• הננו מאשרים קבלת דוא"ל והודעות וואטסאפ מהמתנ"ס.
• הננו מאשרים בזאת שימוש בתמונות בני/בתי בפרסומים של המתנ"ס.


יב . התחייבות המתנ"ס

המתנ"ס יפעיל את הצהרון על פי הסטנדרטים של ציוד וכוח אדם של החברה למתנ"סים.


יג . אופן התשלום לצהרון:

התשלום יתבצע דרך הוראת קבע בבנק / כרטיס אשראי מראש עבור כל חודשי הפעילות.


יד .ביטוח

הילדים במסגרת שעות הפעילות מבוטחים במסגרת ביטוח של החברה למתנסים.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"