טפסים

הסכם צהרון גן תשפב

כתב התחייבות להצטרפות למסגרת צהרון גן 2021-2022
מתנ"ס רמת אליהו מודה ומברך אתכם, ההורים, על החלטתכם לרשום את בנכם/ בתכם לצהרון- גן "ריח אורנים" וחרוב ופלאים ומאחל לכם שנת לימודים מהנה!
הצהרון יפעל בגן ברח' ספינת השלושה 14.
פרטי הילד/ה
חבר בקופת חולים
פרטי ההורים
שכר לימוד של הצהרון:
1. עלות שכר לימוד של הצהרון 875 ₪ לחודש.-מותנה בסבסוד משרד החינוך וכפוף לכל חקיקה/ או תקנה/ או הוראה. (בהתאם לתכנית ניצנים)
2. 2במעמד ההרשמה יגבה תשלום בגובה 100₪ עבור דמי ביטוח והוצאות משרד. התשלום לא יוחזר גם במקרה של ביטול ההרשמה.
לראיה באו על החתום:
חתמו כאן
נספח 1 : הצהרת בריאות.
אני מצהיר /ה בזאת כי בני/בתי אינו סובל/ת ממגבלה רפואית וכי אין הוא/היא נמצאים בטיפול רפואי המגביל את השתתפותו/ה במסגרת. במידה וקיימת מגבלה רפואית חובה לצרף אישורים רפואיים המאפשרים השתתפותו סדירה בצהרון.
האם קיימת מגבלה כלשהי בנושא מזון
האם קיימת רגישות לתרופות ?
חתמו כאן
נספח מס' 2: אישור הורה על איסוף מהגן בליווי מבוגר שאינו אחד ההורים של הילד
הריני לאשר בזאת כי בני/בתי יצא/תצא בתום יום הפעילות הביתה עם
חתמו כאן

התקנון

1 שעות פעילות הצהרון: מסיום הלימודים ועד השעה 16:30. אפשרות להארכה עד השעה 17:00 בתוספת תשלום של 100 ₪ לחודש.2 חודשי הפעלה של הצהרון: החל מ- 1.9.2021-30.6.2022פעילות הצהרון בימי שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס:


א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתו כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, הוראה שתינתן מהעירייה שלא להפעיל את המסגרת וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומי ההורים בגין ימים בהם לא פעל הצהרון.

ב. במהלך חופשות החגים במערכת החינוך הפורמאלית יפעל הצהרון בהתאם ללוח חופשות של משרד הכלכלה בין השעות 8:00-16:00 ללא תוספת תשלום.

ג. בימי שביתה במערכת החינוך תפעל המסגרת בין השעות 08:00-12:00 החל מהיום השני של השביתה. ההשתתפות בפעילות בין השעות 12:00-16:00 בתוספת תשלום.

ד. בימים בהם מתקיימות מסיבות בגן- הפעילות תסתיים בשעה 16:00.איסוף בתום יום הפעילות של הצהרון:


א. אנו מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון - 16:30 או 17:00 במקרה והילד/ה רשום להארכה. לתשומת לב, איחור של 30 דקות ומעלה יחויב בתשלום 35 ₪.

ב. האיסוף יעשה ע"י ההורים בלבד. במקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש ובכתב את פרטיו של אותו אדם, בטופס המצורף בערכת הרישום. לא יותר איסוף של הילד ע"י כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה.

ג. לא יותר איסוף ילדים ע"י אח/ות מתחת לגיל 12.

ד. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים, ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה, אותה יש למסור מראש למנהל/ת המסגרת.הזנה והעשרה בצהרון:


א. במסגרת הפעילות תוגש לילדים ארוחת צהרים בשרית חמה בהתאם לתפריט מגוון וארוחת מנחה. החברה המספקת מזון לצהרון פועלת באישור משרד הבריאות, ובעלת תעודות כשרות. כמו כן תינתן ארוחת מנחה. בימי פעילות ארוכים לא תוגש בצהרון ארוחת בוקר.

ב. ארוחות מיחדות לילדים עם רגישויות .

ג. במסגרת הפעילות בצהרון יינתנו שני חוגי העשרה בשבוע.הצהרת בריאות:


א. אנו מצהירים בזה כי בריאות הילד/ה תקינה ואין מניעה או הגבלה רפואית העשויות למנוע את השתתפותו/ה בצהרון או להגבילו/ה מלהשתתף בפעילות הצהרון (נספח מס' 1)

ב. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש, במסגרת החתימה על הצהרת בריאות, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצרוף אישור רפואי.

ג. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת.

ד. לאחר היעדרות של 3 ימים מהצהרון עקב מחלה, יש להביא אישור רפואי, טרם החזרת הילד/ה למסגרת.

ה. משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות ע"י הצוות (כולל "אקמול" לסוגיו השונים).

ו. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין או סוג כלשהיא בשליחת ילד/ה חולה לצהרון, חלה על ההורים בלבד.שכר לימוד והתחייבויות כספיות של הצהרון:


א. עלות שכר לימוד של הצהרון היא 875 ₪ לחודש

ב. במעמד ההרשמה תגבה מקדמה בסך 100 ₪ (במקרה של ביטול הרשמה לא יוחזר הסכום).

ג. לתשומת לב, לא ניתן לבצע רישום חלקי לצהרון- הרישום הינו לשבוע מלא.

ד. במקרה שלא הוסדרו ההתחייבויות הכספיות למתנ"ס: במקרה של אי כיבוד הוראת קבע/ כרטיס אשראי/ צ'קים ואי הסדרת החוב תוך 7 ימים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את הרישום בצהרון. במקרה כזה יחויב ההורה בגין חודש נוסף מעבר לשהיית הילד בצהרון ובגין כל הוצאה או עמלה שיוציא המתנ"ס בגין אי הסדרת ההתחייבות כאמור.

ה. התשלום החודשי ייגבה במלואו גם אם הילד/ה נעדר מהגן כתוצאה מחופשה, מחלה או כל סיבה אחרת הנוגעת לילד ומשפחתו.. 8. הפסקת ההשתתפות בצהרון:

א. הפסקת השתתפות בצהרון, מחייבת הודעה להנהלת המתנ"ס שתימסר

בכתב במזכירות המתנ"ס עד ה- 20 בחודש הנוכחי לגבי החודש הבא- העוקב.

ב. במקרה שההודעה תימסר לאחר ה- 20 לחודש יחויב ההורה בתשלום של חודש

נוסף מעבר לשהיית הילד במסגרת הצהרון.

ג. ביטול כאמור בסעיף זה, יהיה עד חודש מרץ 2022 לאחר מועד זה לא ניתן יהיה

לבטל את הרישום לצהרון .סוגיות פדגוגיות :
א. המתנ"ס יהיה רשאי להחליט כי הילד/ה אינו/ה יכול/ה להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית. זאת עפ"י שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי. בהתאם לכך, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד/ה בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה של 14 ימים מראש להורים. במקרה זה, תופסק גביית התשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

ב. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים בצוות החינוכי של הצהרון עפ"י צרכי המערכת.10. סוגיות מנהלתיות :

הננו מאשרים קבלת דוא"ל מהמתנ"ס.
הננו מאשרים בזאת שימוש בתמונות בני/בתי בפרסומים של המתנ"ס.


11. התחייבות המתנ"ס המתנ"ס יפעיל את הצהרון על פי הסטנדרטים של ציוד וכוח אדם של רשת "צהרים טובים"-החברה למתנ"סים.

12. ביטוח

הילדים במסגרת שעות הפעילות מבוטחים במסגרת ביטוח של החברה למתנ"סים.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"